domingo, 27 de diciembre de 2009

conclusions

CONCLUSIONS:

L’activitat d’ensenyament-aprenentatge Per què ens canvia la veu? tenia per objectiu aconseguir un aprenentatge significatiu en els alumnes utilitzant la mediació de les TIC. Això ha estat aconseguit ja que els alumnes han adquirit els conceptes procediments i actituds que s’havien proposat en el projecte.
La motivació dels alumnes ha estat positiva envers l’activitat ja que el problema els ha resultat significatiu perquè havia sorgit de la mateixa aula i el procés de resolució ha tengut presents les inquietuds dels alumnes.
Les TIC han estat un recurs facilitador de tot el procés i a la vegada motivador tal i com s’ha apuntat en l’apartat d’avaluació.
La metodologia utilitzada ha facilitat que cada alumne pogués construir el seu coneixement. Els alumnes han tengut un paper actiu en tot moment i la meva tasca com a professora ha consistit en proposar camins i ajudar a resoldre dificultats.
Cal destacar el paper dels companys en la construcció de significats durant el procés. El treball ha estat col•laboratiu i ha propiciat, primer en parelles, després en grups de 4 alumnes i finalment en gran grup la conversa, discussió i reflexió.
Un aspecte que ha estat molt valorat tant pels alumnes com per les professores ha estat l’autoavaluació realitzada pels aprenents ja que els ha suposat una profunda reflexió sobre el que han après i satisfacció de ser ells mateixos els que poguessin valorar el seu progrés, acostumats com estan a ser ”jutjats”pels adults.

fotos
Aquí teniu algunes fotos fetes durant les activitats del projecte de la pac2.5

activitat 2.5

Acab d'enviar la pac2.5, fins el darrer moment no m'he decidit a fer-ho perquè cada dia millorava una coseta i fins avui. Com sempre que faig una entrega sent una mescla d'inseguretat i satisfacció. Ara em disposo a compartir la feina feta i a agrair tots els que ho han fet perquè m'han ajudat molt.
El projecte ha tengut per títol :Per què ens canvia la veu? i els aprenents han un grup d’alumnes de 3r d’ESO d’un IES de Palma de Mallorca que treballa dins un programa de diversificació curricular.Els mediadors educatius han estat la professora de Música, el professor de l’àmbit científico-tècnic i jo mateixa.
La tecnologia mediadora ha estat el DVD, reproductor CD, ordinador amb connexió a internet, google, processador de textos, webs, webquest, programa distorsionador de la veu.
Aquest grup d'ESO un dia després d’assistir a un concert del grup vocal “Cap pela” , treballaren a classe les diferents tessitures de les veus humanes i un alumne va preguntar: ”Per què la veu ens canvia tant? “ La majoria dels companys també es mostraren interessats en la qüestió i la professora es va comprometre a tractar aquest tema en properes sessions.
Així, la motivació inicial per realitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge d’aquest disseny estava garantida. Feia poc temps que havia sorgit l’interrogant, era fruit de la seva inquietud, quotidià i l’aprenentatge prometia ser significatiu. No calia explicar-los el problema ja l’havien “patit”, era seu. L’única acció a realitzar va ser presentar als alumnes la meva col•laboració tot explicant que era allà per ajudar a la mestra d’àrea a treballar per trobar una solució al seu interrogant i que ho faríem mitjançant l’ús de les TIC.

lunes, 19 de octubre de 2009

AUTOAVALUACIÓ pac1.3


MAPA DE CONCEPTES
AUTOAVALUACIÓ PAC1.3
Conclusions
Entenc que ni una postura sociodeterminista ni una atra de tecnodeterminista poden explicar la relació entre societat i tecnologia. Afirmar que la tecnologia promou els canvis, desenvolupament i progrés social, no exclou que aquesta societat reclami, promogui, produeixi, mantengui i necessiti el desenvolupament tecnològic. Per tant Tecnologia, ciència i societat no poden ser àmbits estancs. Les relacions, influències i dependències entre elles són tan estretes i bidireccionals que no podem pensar en una sense l’altra, són tres elements que no només es relacionen sinó que interaccionen necessàriament.Quant a la dialèctica sobre l’aprenentage de les TIC com a corpus de coneixement especialitzat o com a eina per treballar tot el currículum de forma transversal,que ambós camins són necessaris i complementaris.
Voldria exposar que aquesta primera PAC m’ha suposat més dificultats de les que havia previst, sobretot en la part tècnica, a la qual he hagut de dedicar molt temps. Tot això, una vegada superats els problemes que es presentaven, m’ha reportat satisfacció pel que he après. Moltes vegades el contingut del que es treballa i la metodologia de treball d’algunes assignatures o cursos de formació no estan en sintonia. Aquesta vegada tot el procés condueix a un aprenentatge significatiu a partir de coneixements previs, comptant amb el guiatge necessari per a que l’alumne arribi al coneixement a través d’un recorregut personal i dins un treball col·laboratiu amb altres companys, la proposta d’activitats està entroncadada directament amb la realitat, hem tengut la possibilitat d’arribar a la consecució dels mateixos objectius a través de camins (fils) diferents i hem realitzat l’autoavaluació del treball realitzat .S’agraeix la coherència .viernes, 25 de septiembre de 2009

pac1.2 mapa conceptesTot i haver après a escanejar una imatge per primera vegada, al document enviat al consultor penso que l'arxiu no era d'imatge, per això aquesta vegada crec que he aconseguit fer-ho bé. Anam progressant, però em costa més del que pensava.

Si llegiu el meu blog o els meus missatges i veis algun error, us agrairia m'ajudessiu avisant-me.

Gràcies anticipades

pac1.2 conclusions aval inicial

12. Conclusions

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?

Que tenc molt camí per recórrer, que caldrà que treballi de valent i suplir algunes mancances en coneixements previs que em suposaran un esforç considerable. També m’ha sorprès gratament comprovar que la reflexió i argumentació són molt més presents dins l’àmbit de la tecnologia que el que sembla en una primera impressió.

pac1.2 Situa't de 0 a 10

9. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __5____
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ____8__
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ______10__
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ____6_
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: _10____
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __4__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: _____5__
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: _____7_
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: __8______
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: __5_____